top of page

מדיניות החנות

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת פריטי.

 2. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון נייד, אייפד, מחשב ידני). הם חלים על השימוש באתר הן באינטרנט והן בכל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 3. כותרות הפרקים מובאות מטעמי נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לפרשנות.

 4. כל מבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה למעשה כי קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראות ותנאי תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראות ותנאי תקנון זה.  או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או בעל האתר ו/או מי מעובדי האתר, בכל הנוגע להוראות ותנאי תקנון זה.

 5. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה ו/או הודעה מוקדמת.

 6. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ומופיעים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם חל על פי חוק, ואינם כוללים דמי משלוח.

 7. המחירים הנקובים אינם כוללים דמי משלוח.

 8. בעל האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 9. הייתה טעות נוצה בתיאור התכשיט, זה לא ידרוש את בעל האתר.

 10. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים.

 11. בעת עדכון סל הקניות, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח תזכורת ללקוח על הסל שננטש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.

 12. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש ו/או למשתמש ו/או לגולש ו/או למוזמנים. ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה דרך האתר, שלא בהתאם לתקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות אובדן הכנסה ו/או מניעת רווח שנוצר מכל סיבה שהיא. ,  לאחר מכן בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.

 13. האמור בתקנון זה בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים באופן שווה.

שיטות תשלום

- כרטיסי אשראי / חיוב 
- PAYPAL
- תשלומים לא מקוונים

bottom of page